Stratejik Plan

YAŞAM BOYU EĞİTİM DERNEĞİ 

2019-2021 YILI STRATEJİK PLANI

STRATEJİK AMAÇLAR

 

 

AMAÇ 1: Derneğin idari, iletişim ve kaynak yaratma becerilerini geliştirmek,

AMAÇ 2: Gönüllülüğü geliştirmek,

AMAÇ 3: Üniversite öğrencilerine iş başı eğitimi, topluma hizmet uygulamaları ve staj yoluyla gelişme olanağı sağlamak,

AMAÇ 4: Diğer STK’lar, kamu ve özel sektör ile akademik çevrelerle ilişkileri geliştirmek,

  1.  

 

 

AMAÇ 1: Derneğin idari, iletişim ve kaynak yaratma becerilerinin geliştirilmesi

 

HEDEFLER

STRATEJİ

GÖSTERGELER

  1. Üyeliğin yaygınlaştırması

Üyelik kampanyaları düzenlenecektir.

Akademisyen üye sayısı artırılacaktır.

Gönüllük, staj, topluma hizmet uygulamalarına katılan kişi sayısı artırılacaktır.

Düzenlenen kampanya ile ulaşılan kişi sayısı

Derneğe üye olan akademisyen sayısı

Ulaşılan gönüllü, staj yapan, topluma hizmet uygulamalarına katılan sayısı

  1. Dernek üyeleri ve bileşenleriyle bağların güçlendirilmesi

 

Dernek üyeleri ile ayda bir toplantı yapılacaktır.

Dernekte çalışma grupları oluşturulacaktır.

Dernek üyelerinin her birinin en az bir çalışma grubunda yer alması teşvik edilecektir.

Dernek Bülteni çıkarılarak üyeler ile aylık olarak paylaşılacaktır.

Yapılan toplantı sayısı,

Kurulan çalışma grubu

Çalışma grubuna katılan üye sayısı

Yayınlanan bülten sayısı

 

  1. İç demokrasi ve etik uygulamalarının geliştirilmesi

 

Demokratik iç yönetişim, karar alma mekanizmalarının, kadın, genç ve engellilerin eşit ve daha fazla temsili sağlanacaktır.

Yönetim organlarında ve çalışma gruplarda yer alan kadın, genç ve engelli oranı

  1. Özel ve kamusal kaynakları da hedefleyecek şekilde fon kaynaklarının çeşitlendirilmesi

 

Yılda en az 4 kez Proje Yazma Eğitimleri düzenlenecektir.

Erasmus  Program Koordinatörlüğü kurularak geliştirilen ve ortak olunan Erasmus proje sayısı artırılacaktır.

Sivil Toplum Projeleri Koordinatörlüğü kurularak geliştirilen ve ortak olunan Sivil Toplum proje sayısı artırılacaktır.

Kalkınma Ajansı Projeleri Koordinatörlüğü kurularak geliştirilen ve ortak olunan Kalkınma Ajansı proje sayısı artırılacaktır.

Sosyal Sorumluluk Projeleri Koordinatörlüğü kurularak geliştirilen ve ortak olunan Kurumsal Sosyal Sorumluluk proje sayısı artırılacaktır.

Sosyal Kooperatif Kooperatifi kurulacak / üye olunacaktır.

Düzenlenen eğitim sayısı

Geliştirilen ve ortak olunan Erasmus+ projesi sayısı

Geliştirilen ve ortak olunan sivil toplum  projesi sayısı

Geliştirilen ve ortak olunan kalkınma ajansı projesi sayısı

Geliştirilen ve ortak olunan sosyal sorumluluk projesi sayısı

Kurulan ve üye olunan sosyal kooperatif sayısı

 

 

  1. Sosyal medyada tanıtımın arttırılması

İletişim Koordinatörlüğü kurulacaktır.

Youtube, Facebook, Instagram vb. sosyal medya ortamlarında etkin olunacaktır.

Google ve Sosyal Medya sitelerde reklam yapıp tanınırlılığı arttırılacaktır.

Sosyal medyada ulaşılan üye ve takipçi sayısı

Google ve Sosyal Medya sitelerde reklam ile üye, gönüllü ve takipçi sayısındaki artış oranı

 

 

 

AMAÇ 2: Gönüllülüğü geliştirmek,

 

HEDEFLER

STRATEJİ

GÖSTERGELER

2.1. Aktif Gönüllülük Yönetim Sisteminin kurulması

Gönüllülük yönetimi için bir program geliştirmek ve uygulanacaktır.

Gönüllülüğün geliştirilmesine yönelik projeler hazırlanacak / projelere ortak olunacaktır.

Gönüllü mentörleri  / danışmanları yetiştirilecektir.

Gönüllülere yönelik eğitim materyalleri hazırlanacaktır.

Gönüllülük alanları  çeşitlendirilecektir.

Geliştirilen Gönüllülük yönetimi programı

Hazırlanan / ortak olunan gönüllülük ile ilgili proje sayısı

Yetiştirilen mentör / danışman sayısı

Gönüllüler için hazırlnan eğitim materyalleri sayısı

Hizmet sunulabilecek gönüllülük alanı sayısı

2.2. Derneğe aktif katılan gönüllü sayısını artırılması

Üniversitelerde psikoloji, çocuk gelişimi, okul öncesi eğitim, sosyal hizmetler, sosyoloji, özel eğitim bölümlerinde konferanslar düzenlenecektir.

Sosyal Medyada ve web sitesinde gönüllülüğün geliştirilmesi ile ilgili tanıtımlarda bulunulacaktır.

Üniversitelerden derneğe gönüllü olmak için başvuran insan sayısı

2.3. Gönüllüler için derneği çekici kılınması

Derneğin faaliyet alanlarına uygun etkinlikler düzenlenerek dernek içinde sınırlı kalmayarak alana çıkılacaktır.

Gönüllülere proje yazma eğitimi verilecektir.

Gönüllülere staj olanağı sağlanacaktır.

Gönüllüler arası tatlı bir rekabet geliştirmek ve bitmesi gereken işlerde kim daha çok katkıda bulunmuşsa ona başka alanlarda da sorumluluk verilecektir.

Gönüllülüğü karşılılıklı fayda sağlanacak, öğrencilerin ve engellilerin birbirinden öğreneceği yapılar kurulacaktır.

Yapılan etkinlik ve katılan gönüllü sayısı

Gönüllüler için verilen proje yazma eğitimi sayısı

Staj yapan gönüllü sayısı

 

 

 

AMAÇ 3: Üniversite öğrencilerine iş başı eğitimi, topluma hizmet uygulamaları ve staj yoluyla gelişme olanağı sağlamak 

 

HEDEFLER

STRATEJİ

GÖSTERGELER

3.1. İş başı eğitimi, topluma hizmet uygulamaları ve staja katılan kişi sayısını artırılması

İş başı eğitimi, topluma hizmet uygulamaları ve staj yönetimi için bir program geliştirmek ve uygulanacaktır.

İş başı eğitimi, topluma hizmet uygulamaları ve staj Çalışma alanları çeşitlendirilecektir.

İş başı eğitimi, topluma hizmet uygulamaları ve staj yönelik eğitim dokümanları  hazırlanacaktır.

İş başı eğitimi, topluma hizmet uygulamaları ve staj mentörleri/ danışmanlarını yetiştirilecektir.

Üniversite öğrencilerinin yoğun olduğu sosyal medya gruplarında ilanlar açarak staj programı için gönüllülere ulaşılacaktır.

Yetiştrielen mentör / danışman sayısı

 

 

 

AMAÇ 4: Diğer STK’lar, kamu ve özel sektör ile akademik çevrelerle ilişkilerin geliştirmek

HEDEFLER

STRATEJİ

GÖSTERGELER

4.1. Yeni ağlar/ortaklıkların yaratılması, ülke içinde ve ülke dışında koalisyonlar ile mevcut ağların geliştirilmesi

 

Yerel STK’lar ve daha büyük STK’lar ile deneyim ve iyi uygulama paylaşımı yapılacaktır.

Ortak sosyal etkinlikler ve eğitimler düzenlenecektir.

Ağ içindeki kuruluşların üye, gönüllü  ve  personellerinin kaynaşmasını ve geniş bir düzlemde fikir alışverişi yapması sağlanacaktır.

Kurulan / katılınan ağ sayısı

Ağ kapsamında ya da üyeleri ile düzenlenen etkinlik sayısı

 

4.2. Diğer STK’ların proje yazımında aktif olmalarını sağlamak

Diğer STK’ların çalışanlarına proje yazımı eğitimi verilecektir.

Kadınlara, göçmenlere, yoksullara, yaşlılara, gençlere vb. yönelik projeler hazırlanacaktır.

Proje yazma eğitimi vermek için yeterli alanı olmayan STK’lara eğitimci ve eğitim alanı desteği sağlamak

Diğer STK lar için düzenlenen proje eğitimi sayısı

Kadınlara, göçmenlere, yoksullara, yaşlılara, gençlere vb. yönelik proje sayısı

Eğitimci temin edilen / salon tahsis edilen SYK sayısı

4.3. Kamu ve özel sektör ile akademik çevrelerle işbirliğini geliştirmek

Kadınlara, göçmenlere, yoksullara, yaşlılara, gençlere vb. yönelik ortak projeler hazırlanacaktır.

İşbirliği yapılan Kamu ve özel sektör ile akademik çevre sayısı

Ortak hazırlanan proje sayısı