Gönüllülük Eylem Planı 2019 -2021

"YAŞAM BOYU EĞİTİM DERNEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ"

 

YAŞAM BOYU EĞİTİM DERNEĞİ  GÖNÜLLÜLÜK EYLEM PLANI

 

  • Engelli STK’larının gönüllülük yoluyla kapasitelerini geliştirmek.

    • Niçin?

Engelli bireyler için ve engelli bireyler ile çalışan sivil toplum kuruluşlarına gönüllüler aracılığıyla katkı sağlamak için. Bir STK’nın gönüllülük yönetim ve kapasitesi geliştiğinde engellilere erişimi, engelliler ile ve engelliler için yapılacak faaliyetlerin geliştirilmesi ve toplumun bilinçlendirilmesi süreçlerine daha aktif bir şekilde katılması sağlanır. Engelli bireylerin varlığını bilen, kabul eden ve engelli bireyler için bir şeyler yapmaya istekli olan, bu bilinç düzeyine sahip kişilere toplumda ihtiyaç vardır. STK’ların yönetim kurulu ve çalışanlarının tek başlarına gerçekleştirebileceklerinden daha çok çalışmaya ve bilinçlenmeye ihtiyaç vardır. Engelli STK’larında gönüllülük kapasitelerinin geliştirilmesi bu amaca hizmet eder.

 

Engelli bireylere yönelik STK lar çok az ya da yetersiz. Bu yüzden daha fazla duyurulmalı ve kapasiteleri artırılmalı. Gönüllülüğü sağlamak ve sürdürmek için de gerekli çalışmalar yapılmalı. Çok farklı STK var engelli bireylerle ilgili. Ancak ne kadar yeterli ya da ne kadar insana ulaşabiliyorlar? Bu önemli bir nokta. Bunun için hem farkındalığı artırmak hem de daha fazla kişiye ulaşabilmek için gönüllülüğü de artırmamız gerekiyor.

 

Engelliler üzerine yapılan çalışmalarda temel olarak özgecilik ön planda olduğundan engellilik alanında bir ilerlemenin kaydedilebilmesi için gönüllülük prensibi esas alınmalıdır. Engelliler üzerine yapılacak çalışmalarda engelli bireylerin ihtiyaçlarının belirlenebilmesi, daha doğru fikirler üretilebilmesi, proje sürecinin daha sağlıklı sonuçlar doğurabilmesi, nihai hedefe daha kolay yoldan ulaşılabilmesi için hem STK’ların hem de bu kuruluşlardaki gönüllü sayısının arttırılması kritik önem taşır.

 

STK’ların daha fazla kişiye (hem gönüllü hem de yararlanıcı olarak) ulaşma imkânları olduğu için yapılan her bir faaliyetin etki alanının daha fazla olması.

 

 

Nasıl?

Engelli STK’larının resmi olarak gönüllülük için ilan vermesi ve üniversiteler gibi çeşitli kurum ve kuruluşlarla iletişime geçmesi yoluyla STK’ya gönüllü katılımı sağlanabilir. Ayrıca, engellilikle ilgili çeşitli faaliyetler düzenlenip duyurularak gönüllülerin dikkatinin kuruma çekilmesi sağlanabilir. Olası gönüllüler için STK’yı tanıtan, STK’nın vizyon ve misyonunu ortaya koyarak çalışma alanlarını belirten bir el ilanı hazırlanarak STK’ya katılımlarını sağlamak amaçlanabilir. Bu ilanlar aracılığıyla gönüllülere bir form da ulaştırılarak engellilik alanına ve STK’ya ne gibi katkılar sunabilecekleri sorulabilir. Gönüllülük sürecinin sağlıklı olarak yönetilebilmesi için STK’larının gönüllülük yönetimi ile ilgili bir strateji geliştirmeye veya mevcut olan stratejileri içeren bir rehbere ihtiyaçları vardır. Bununla ilgili olarak, STK’larla odak grup çalışması yapılarak gönüllük yönetimiyle ilgili bir rehber hazırlanabilir.

Yeterince yaygınlaştırma yapılırsa ve gerekli duyurular yapılırsa gönüllülüğe teşvik de o oran da artacaktır. Farklı yerlerden duyuruları yaparsak ve insanları gönüllü olmaya çekebilirsek fazlasıyla bu konuda gelişmiş oluruz.

Bu alanda çalışan kurumların tanıtılması ve görünürlüğünün arttırılması, yaygınlaştırılma faaliyetlerinin desteklenmesi, engelli alanında çalışan birimlerin bir araya geleceği bir ağ oluşturulması ve tüm engellilik alanındaki STK’larla ortak projelere imza atılması, online platformlarda gönüllülük formlarının oluşturulması ve yaygınlaştırılması, proje fikirleri oluşturulurken gönüllülerin de karar verme sürecine katılması, kurum içerisinde yapılan etkinliklerde gönüllülerin fikir ve görüşlerinin göz önünde bulundurularak etkinliklere karar verilmesi, etkinlik tanıtımlarında sosyal medyanın aktif olarak kullanılması, gönüllülerin kurum içerisinde yapılan faaliyetlerden haberdar olması için yıllık faaliyet takvimleri oluşturulması, gönüllülerin görev tanımını içeren kitapçıklar hazırlanması, gönüllü olmak isteyen bireylere kurumun geçmiş ve gelecek faaliyetlerinden oluşan bir yıllık el kitabının hazırlanması yolu ile gönüllülük kapasitesi geliştirilebilir.

-Engelli STK’ları arasında iş birliği sağlamak adına ortak bir gönüllülük yönetimi politikası oluşturmak

-Engelli STK’ları arasında bir paylaşım ve destek ağı oluşturmak

-Engelli STK’larının belirli aralıklarla bir araya gelerek bir durum değerlendirmesi yaptıkları ve gerekli görülen durumlarda yeni hedefler belirledikleri veya daha öncesinde belirlenmiş olan hedeflerde değişiklikler yaptıkları toplantılar düzenlemek

-Belgelendirmeye daha fazla önem vermek (gönüllü listelerini oluşturmak ve belirli aralıkla güncellemek vb.) ve sosyal medya kullanımını artırmak (gerekirse sosyal medya kullanımı ile ilgili eğitimler vermek)

-STK’lardaki çalışanları eğitmek

 

  • Engelli öğrencilerin gönüllülüğünü teşvik yoluyla kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak.

Niçin?

Engelli bireyler, engellerinden kaynaklanan özel durumlar ya da toplumdan kaynaklanan dışlanmışlık dolayısıyla özgüven eksikliği yaşayabilmektedirler. Ayrıca yine aynı nedenlerden dolayı sosyal hayatta ve iş hayatında yer alamamaktadırlar. Bu durum hem engelli bireyleri hem de onların yakınlarını birçok yönden olumsuz etkilemektedir.

Toplumun birçok kesiminden engelli bireylerle karşılaşıyoruz. Ancak onlara yönelik davranışlar, dışlanma, ötekileştirme gibi, çok kırıcı ve onların farklı olduğunu hissettiriyor. Aslında insanlardaki bu davranışları değiştirmek ve engelli bireylere karşı önyargıları kırmak için onların da aramızda olması gerekiyor. Farklı olmadıklarını, öteki olmadıklarını anlamamız gerekiyor. Bunun için STK'larda ne kadar çok engelli birey olursa, gönüllülükleri desteklenirse ve artırılırsa insanların aslında onların farklı olmadıklarını görmeleri de kolay olur. Ya da yaşadıkları zorlukları göz önünde bulundurup, önyargıları bir kenara bırakırlarsa her şey çok daha farklı olacaktır. Engelli bireylerin de STK’lardaki kapasiteleri artırılmalı ve kişisel gelişimleri desteklenmeli.

Engelliler için yapılacak değişikliklere engelli bireyler olmadan karar verilmesi değişiklik sürecinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi açısından yetersizdir. Bu bağlamda yapılacak değişikliklerde, yeni projelerde, yeni etkinliklerde engellileri de aktif sürece dahil etmek, onların da fikir ve görüşlerini dikkate almak engelli bireylerin kişisel gelişimi açısından (sağlıklı ilişkiler kurma, planlı düşünme, karar verebilme vs.) , o bireylerin yer aldığı STK’ların verimliliği açısından, ortaya çıkan yeni projelerin yeterliliği ve geçerliliği açısından, dolayısıyla yine engelli bireylerin refahı ve bu yolla da toplumun refahı açısından olumlu adımlar atılmasını sağlayacaktır.

Engelli üniversite öğrencilerinin kendi sorunlarını ifade etmelerine ve yine kendi sorunları için çözüm arayışına girmelerine ortam hazırlamak.

 

Nasıl?

Gönüllü olmaları için teşvik edilen engelli bireyler, gönüllü oldukları kurumlardaki etkinliklere katılarak kendi kişisel gelişimlerine katkıda bulunabilirler. Engelli STK’ları tarafından yürütülecek olan bu etkinlikler kişisel bakım becerileri, hobi kursları, iletişim becerileri gibi konularda olabilir. Gönüllülük faaliyetlerinde engelli bireylere bir sorumluluk ve bir rol verilerek kendilerine güvenlerinin gelişmesine katkıda bulunulabilir. Ayrıca bu gönüllülük süreçleri yeterli kaynak bulunur ise ücretli olarak da sağlanabilir ve bu da hem engelli bireylere hem de ailelerine maddi ve manevi destek sağlamış olur.

Üniversitelerin engelli toplulukları ile iletişime geçilebilir. Yaygınlaştırmalar, teşvikler artırılabilir. STK'ların web sayfalarından ya da sosyal medya hesaplarından faaliyetleri duyurulabilir ve desteklenebilir.

Engelli bireylerin rahatlıkla iletişim kuracağı online platformlar kurularak bu yolla engelli bireyler için bir haberleşme ağı oluşturma ve kurum içerisinde engelli bireyleri ilgi alanlarına göre ayırarak engelli tiyatrosu, engelli korosu, engelli takı tasarım grubu, engelli örgü grubu, engelli diksiyon grubu gibi ekipler kurularak engellilerin kurumda yapılan faaliyetlerde engellilerin aktif rol alması sağlanmakla birlikte daha sonra ortaya çıkan ürünleri pazarlama yoluyla (ücretli tiyatro oyunları sergileme, koro gösterileri, el işi ürünlerin satılması, şiir dinletileri) elde edilen gelirlerden bir sonraki faaliyet giderlerini karşılamak suretiyle engelli bireylerin kişisel gelişimi için gerekli eğitimler verilebilir ve yaşama sevinçlerini arttıran etkinlikler düzenlenebilir.

-Öncelikle engelli üniversite öğrencilerini bir araya getirecek bir platform oluşturmak

-Üniversitelerde engellilik alanında faaliyet gösterecek ve içlerinde engelli üniversite öğrencilerinin de yer alabileceği öğrenci toplulukları kurmak ve bu topluluklar arasında da iş birliği sağlamak

 

  • Akranların gönüllü çalışmaları ile engelli üniversite öğrencilerin sosyal yaşama katılmalarına katkıda bulunmak.

Niçin?

Engelli bireyler, engelli olmayan akranlarına göre sosyal hayata daha az katılım göstermekte ve etkinliklerde daha az yer almaktadırlar. Bu durum onların sosyal, duygusal ve psikolojik sorunlar yaşamalarına neden olabilmektedir. Kendilerini dışlanmış ve yetersiz hissetmekte, daha da içlerine kapanmaktadırlar. Topluma entegre olmaya ve toplumdaki yerlerinin tanınmasına ihtiyaç duymaktadırlar. Gönüllü olmalarının teşvik edilmesiyle birlikte sosyal hayata katılmaları pekiştirilmiş olur.

Engelli bireyler toplumun diğer kesimleri tarafından reddedildikleri ya da farklı olarak değerlendirildikleri için sosyal hayata çok fazla karışamıyorlar. Ötekileştiriliyorlar hatta istismara uğruyorlar. Bu nedenle onların hayatın içinde olduklarını hissetmeleri ve en temel hakları olan sosyalleşmelerini sağlamak amacıyla insanların harekete geçmeleri gerekiyor. Gönüllü çalışmaları artırıp hızlandırmamız da gerekiyor. STK'lar desteklenmeli ve gönüllülük artırılmalı ki aradaki bu fark kapansın ve engelli bireyler ile akranları bir arada gönüllülüğü yürütebilsinler ve sosyal yaşamlarını geliştirebilsinler.

Tüm bireylerin bir etkinliğe katılım göstermesi için o ortamda akranlarının/arkadaşlarının olması önemlidir. Engelli bireylerin de yapılacak etkinliklerde kendilerini daha rahat hissedebilmesi veya etkinliklere katılımlarının artması için akranlarının bu etkinliklerde aktif rol almaları, onları etkinliklere davet etmeleri önemlidir. Aynı zamanda engelli üniversite öğrencilerinin ihtiyaçlarına yönelik eğitimler verilebilmesi ya da onların ilgi alanlarına uygun etkinlikler yapılabilmesi için akranlarının düşünceleri önemlidir.

Engelliler için akran desteğinin çok önemli olması

 

 

Nasıl?

Engelli STK’ları tarafından düzenlenen etkinlikler başta olmak üzere engelli bireylerin ve onların akranlarının ortak katılım gösterebilecekleri etkinliklerin düzenlenmesi ve her iki tarafın da kaynaştırılması yoluyla engelli bireylerin sosyal yaşama dahil olmalarına katkıda bulunulabilir. Ayrıca, engelli bireylerin engelli olmayan akranlarıyla birlikte bir performans sanatında (tiyatro, koro vb.) yer alarak sonunda bunu bir gösteri olarak sergilemeleri, onları kaynaştıracak verimli ve keyifli bir etkinlik olarak düşünülebilir. Bu etkinlikler, okul ortamında gerçekleştirilebileceği gibi STK’ların merkezlerinde de gerçekleştirilebilir.

Bunu sağlamak için de STK'lardaki hem akran gönüllü hem de engelli gönüllü sayısını artırmamız gerekiyor. Yine üniversitelerin engelli ve diğer tüm toplulukları ile iletişime geçebiliriz. STK'ların Web sitelerini aktif hale getirerek gönüllü artışını sağlayabiliriz. Referanslar kullanarak insanları STK'larda gönüllü olmaya davet edebiliriz.

Okullarda engelli birimlerinin oluşturulması, oluşturulan birimlerin yaygınlaştırılması, birimlere gönüllülerin davet edilmesi, birim içerisinde yapılacak çalışmalardan önce yarı yapılandırılmış görüşmeler veya anketler yoluyla engelli bireyler ya da akranları ile fikir alışverişinde bulunulması, üniversite bünyesinde yapılacak etkinliklerin hazırlık veya uygulama aşamalarında engelli bireylerin de katılımlarının sağlanması yoluyla engelli üniversite öğrencilerin sosyal yaşama katılmalarına katkıda bulunulabilir.

-Engelli olan ve olmayan üniversite öğrencileri arasında bir eşleştirme programı hazırlamak

-Engelli üniversite öğrencilerinin akranları ile birlikte katılabilecekleri sosyal ve eğitsel aktiviteler (piknik, şiir dinletisi, film gösterimi, tiyatro, sinema, seminer, konferans, sempozyum vb.) düzenlemek

-Daha da güzeli engelli üniversite öğrencilerinin ve akranlarının bir araya gelerek çeşitli aktiviteler düzenlemelerine destek olmak ve onların birlikte hareket etme becerilerini geliştirmelerini hem de sürece daha aktif bir şekilde katılmalarını sağlamak

-Üniversitelerde işaret dili kurslarının vermek ve duyma ve konuşma engelli bireylerin de bu eğitimlerin verilmesinde destek olmalarını rica etmek

-Engelli bireylerin karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunlara yönelik sunulabilecek çözüm önerileri ve bunların da nasıl hayata geçirilebileceği ile ilgili üniversitelerde (özellikle psikoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, sosyal hizmet, çocuk gelişimi, hukuk vb. bölümlerde ve eğitim fakültelerinde) seçmeli dersler vermek ya da ders müfredatlarına engellilik alanında farkındalık oluşturacak bilgiler eklemek

-STK’lar ve üniversiteler (ya da üniversitelerdeki öğrenci toplulukları) arasında iş birliği sağlamak

-Üniversitedeki etkinliklerin genel olarak engelli üniversite öğrencilerinin de katılmasına uygun olup olmadığını değerlendirmek

 

  • Engelli yakınlarının (anne-baba, kardeş, akraba) gönüllük kapasitelerini geliştirmek- yaşama sevincini artırmak.

Niçin?

Engelli yakınları, çeşitli etmenlere bağlı olarak psikososyal ve ekonomik sorunlar ile karşı karşıya kalabilmektedirler. Engellin kabul edilmesi, engelli bireyin özel gereksinimlerine adapte olunması, engelli yakına sahip olmaktan kaynaklı karşılaşılan toplumsal davranış ve tutumlarla baş edilmesi gibi süreçler engelli yakınlarını sosyal, psikolojik ve ekonomik olarak oldukça yıpratabilmektedir. Engelli yakınlarının bu süreçte yaşadıkları çeşitli duygularla (öfke, stres vb.) sağlıklı bir şekilde baş edebilmeleri için desteğe ihtiyaçları vardır. Ayrıca, engelli yakınlarının, hem kendileri gibi engelli yakını olan bireyler ile hem de engelli olmayan bireylerin yakınları ile sosyalleşmeye ihtiyaçları vardır. Bu kişilerin ayrıca kendilerine zaman ayırmaya ve kendileri için bir şeyler yapmaya ihtiyaçları vardır.

 

Engelli bireylerin yanı sıra aileleri ve yakınları da birçok problemle karşılaşıyor. Evde, okulda, sokakta, her yerde sorunlarla yüzleşmek zorunda kalıyorlar. Ancak onların da bilinçlenmesi ve desteklenmesi için onların gönüllülüğünü de artırmak gerekiyor. Sadece engelli bireylerin değil yakınlarının da sosyal hayatın içinde olması gerekiyor. STKların engelli bireylerin yakınlarının da gönüllülüğünü artırmayı hedeflemesi gerekiyor. Hem onlara hem de engellilere ulaşabilmek ve desteklemek için yakınlarını da göz ardı etmemek gerekiyor.

 

Engelli yakınları engelli bireylerin yaşadıkları fiziksel sıkıntılar (ulaşım, beslenme vb.) ve/veya psikolojik sıkıntılar (dışlanma, özgüven eksikliği vb.) nedeniyle genellikle toplumdan soyutlanmış halde oldukları için STK’lara katılımları ve motivasyonları çok yüksek değildir. Fakat engelli bireyler için yapılacak aktivitelerde ve projelerde yakınlarının görüşleri sürecin sağlıklı ilerlemesi ve başarılı sonuçlar doğurabilmesi için kritik derecede önem taşır. Aynı zamanda ailelerinin sosyal yaşamlarının desteklenmesi engelli bireyleri teşvik etmelerini ve yaşama sevinçlerinin artmasını da sağlayacağından en az engelli bireylerin sosyal yaşama katılımlarının sağlanması kadar önemlidir.

-Engelli yakınları engelli bireyin yaşamına ilk dâhil olan kişiler oldukları için onların tepkilerinin çok büyük öneminin olması

-Engelli bireylerin engellilikleriyle ilgili ilk tepkileri ailelerinden görmeleri ve insan yaşamında çocukluk döneminin çok önemli olması

 

Nasıl?

Engelli yakınları ve akranları için bir aile deneyim paylaşım grubu kurularak ailelerin karşılıklı olarak birbirleri ve yaşadıkları süreçler hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanabilir. Bu süreç onların psiko-sosyal açıdan desteklenmesine de katkıda bulunur. Paylaşım grubunun yanı sıra bir workshop yapılarak ailelerin birbirleriyle kaynaşması, birlikte üretmesi ve sosyalleşmesi sağlanabilir. Ayrıca, engelli yakınlarının diğer engelli bireylerin yakınlarıyla birlikte çeşitli etkinliklere katılması ve sosyalleşmesi de yalnız olmadıklarını görmeleri açısından önemlidir. Engelli yakınlarının gönüllülük süreçlerine dahil olmaları hem kendileri için bir şeyler yapmalarına hem üretken olarak sosyal hayata katılmalarına katkı sağlar.

Belediyeler ve diğer STK'larla iş birliği yaparak engelli yakınlarına ulaşılabilir. Gönüllülükleri sağlanabilir ve artırılabilir. Engelliler kadar engelli yakınları da sosyal hayatta zorluklar yaşıyor. Bu yüzden onlara ulaşmak ve destek olmak, sorunlarını öğrenip çözüm üretebilmek için daha çok kişiye ulaşabilmek gerekiyor. Bunun için de STKlardaki kapasiteyi artırmamız gerekiyor. Onların da hayata tutunabilmeleri ve yaşam koşullarını iyileştirebilmeleri için öncelikle onlara ulaşıp farkındalık yaratmamız gerekiyor. Bunun da en kolay ve ulaşılabilir yolu STK lardır.

Engelliler ve ailelerini içeren etkinlikler düzenlenmesi, engelli bireylerin evleri ziyaret edilerek kurumun tanıtılması, gönüllülük programının açıklanması ve engelli bireylerin ihtiyaç analizinin yapılması, engelli bireyler ve ailelerinin talepleri doğrultusunda yeni etkinliklerin düzenlenmesi, düzenlenen etkinliklerin tanıtılması, engelli bireylere ve ailelerine ulaşmak için STK’lar ve/veya belediyelerle ile iş birliği yapılması yoluyla engelli yakınlarının STK’lara katılımı arttırılabilir.

-Üniversite ve belediyeler aracılığıyla engelli bireylerin ailelerine ulaşmak ve onları yapılan çalışmalarla ilgili bilgilendirmek

-Engellilik alanında yapılacak bilinçlendirme faaliyetlerinin ilk aşaması olarak ailelerin bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak. Ailelerin bilinç düzeyini artırabilirsek gönüllü olmaya daha istekli alacaklardır.

-Engellilerin yaşamda başardıklarını onlara gösterebileceğimiz ve geleceğe daha umutla bakmalarını sağlayabileceğimiz konuşmalar düzenlemek. Konuşmacıların da özellikle engelli bireyler ya da yakınları olmaları konuşmanın etkililiğini artıracaktır.

*Sürekliliği sağlayabilmek adına gönüllülerin motivasyonunu artıracak faaliyetlere odaklanılmalıdır.

*Her biri için anket çalışmaları yapılabilir.

 

 

 

 

 

YAŞAM BOYU EĞİTİM DERNEĞİ STRATEJİK PLANI (2019 – 2021)

AMAÇ 2: Gönüllülüğü geliştirmek,

 

 

Hedef 2.1. Aktif Gönüllülük Yönetim Sisteminin kurulması

 

Faaliyet: Ara hedeflere ulaşmak için yapılması gerekli faaliyetlerdir, -mek/-mak ile ifade edilir. Faaliyetler ilgili ara hedefin numarasıyla başlar.

Sorumlu

Gösterge

Maliyet (TL)

Kaynağı

Dönemler (3er ay)

2019

2020

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2.1.1 Gönüllülük yönetimi için bir program geliştirmek ve uygulamak


 

 

Y.K.

Geliştirilen Gönüllülük yönetimi programı


 


 

 

0

Y.K. ve gönüllüler tarafından gerçekleştirilecektir.maliyet gerekmemektedir.

 

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2.1.2. Gönüllülüğün geliştirilmesine yönelik projeler hazırlamak / projelere ortak olmak

 

Y.K.

Hazırlanan / ortak olunan gönüllülük ile ilgili proje sayısı

 

0

Y.K. ve gönüllüler tarafından gerçekleştirilecektir.maliyet gerekmemektedir.

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3. Gönüllü mentörleri / danışmanları yetiştirilmesi


 

 

Y.K.

Yetiştirilen mentör / danışman sayısı

 

0

Y.K. ve gönüllüler tarafından gerçekleştirilecektir.maliyet gerekmemektedir.

 

 

 

x

x

 

 

 

x

 

 

 

2.1.4. Gönüllülere yönelik eğitim materyalleri hazırlamak

 

Y.K.

Gönüllüler için hazırlanan eğitim materyalleri sayısı

 

0

Y.K. ve gönüllüler tarafından gerçekleştirilecektir.maliyet gerekmemektedir.

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

2.1.5. Gönüllülük alanlarını çeşitlendirmek

Y.K.

Hizmet sunulabilecek gönüllülük alanı sayısı

 

0

Y.K. ve gönüllüler tarafından gerçekleştirilecektir.maliyet gerekmemektedir.

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

Hedef 2.2. Derneğe aktif katılan gönüllü sayısını artırılması

 

 

Faaliyet

Sorumlu

Gösterge

Maliyet (TL)

Kaynağı

Dönemler (3er ay)

2019

2020

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2.2.1 Üniversitelerde psikoloji, çocuk gelişimi, okul öncesi eğitim, sosyal hizmetler, sosyoloji, özel eğitim bölümlerinde konferanslar düzenlemek.


 

 

Y.K.

Üniversitelerden derneğe gönüllü olmak için başvuran insan sayısı

 

0

Y.K. ve gönüllüler tarafından gerçekleştirilecektir.maliyet gerekmemektedir.

 

 

 

x

 

x

x

 

 

x

x

 

2.2.2 Sosyal Medyada ve web sitesinde gönüllülüğün geliştirilmesi ile ilgili tanıtımlarda bulunmak


 

 

Y.K.

Sosyal medyada yapılan paylaşım sayısı

 

0

Y.K. ve gönüllüler tarafından gerçekleştirilecektir.maliyet gerekmemektedir.

 

 

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2.2.3 Dernek gönüllüleri ile ayda bir toplantı yapmak

 

Y.K.

Dernek gönüllüleri ile yapılan toplantı sayısı ve katılan gönüllü sayısı

0

Y.K. ve gönüllüler tarafından gerçekleştirilecektir.maliyet gerekmemektedir.

 

 

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Hedef 2.3. Gönüllüler için derneği çekici kılınması

 

Faaliyet

Sorumlu

Gösterge

Maliyet

Kaynağı

Dönemler (3er ay)

2019

2020

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

2.3.1. Derneğin faaliyet alanlarına uygun etkinlikler düzenlemek

 

Y.K.

Yapılan etkinlik ve katılan gönüllü sayısı

 

0

Y.K. ve gönüllüler tarafından gerçekleştirilecektir.maliyet gerekmemektedir.

 

 

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2.3.2. Gönüllülere proje yazma eğitimi vermek

 

Y.K.

Gönüllüler için verilen proje yazma eğitimi sayısı

 

0

Y.K. ve gönüllüler tarafından gerçekleştirilecektir.maliyet gerekmemektedir.

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

x

 

2.3.3. Gönüllülere staj olanağı sağlamak

 

Y.K.

Staj yapan gönüllü sayısı

 

0

Y.K. ve gönüllüler tarafından gerçekleştirilecektir.maliyet gerekmemektedir.

 

 

 

 

x

x

x

 

x

x

x