Hakkımızda

YAŞAM BOYU EĞİTİM DERNEĞİ 2l.10.2005 tarihinde Ankara Valiliğine başvurularak kurulumuş olan kar amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşudur.  

Kütük numarası: 06-075-093 dır.

Çankaya Vergi Dairesinde 9390773126 Vergi numarasına kayıtlıdır.

PIC Numarası: 949281868

Dernek, her yaştan bireylerin spor ve fiziksel aktiviteler, sanat ve kültürel aktiviteler yolu ile toplum katılımını desteklemeyi hedefler. Çocuk, ergen, genç, yaşlı, kadın, engelli ve dezavantajlı kesimdeki bireylerin sosyal ve yaşama spor, sanat ve kültürel faaliyetler yoluyla katılımını sağlar.

 

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve

Biçimleri İle Faaliyet Alanı

 

Madde 2- Sağlıklı, bilinçli, huzurlu, başarılı bir toplum için bireysel ve toplumsal çabaları artırmak ve geliştirmek.

Gençler başta olmak üzere, her türden fiziksel, zihinsel, ruhsal, sosyal, işitme ve görme engelliler; dezavantajlı, sorunlu ve yoksun bireyler; kronik hastalık grupları ve farklı ihtiyaç grupları için sosyal içerikli, kamu yararına, yenilikçi ve alternatif projeler üretmek ve uygulamak. Toplumun sorunlarına çözümler arayan Türkiye’deki ve yabancı ülkelerdeki ilgili kurumlarla ortaklaşa projeler üretmek ve uygulamak, araştırmalar yapmak ve bilgi, deneyim alışverişinde bulunmak.

Toplumsal yaşama katılımı artıracak projelerin, etkinlik ve faaliyetlerin gerek uygulayıcısı gerekse katılımcısı olarak bilginin paylaşımını sağlamak.

Her tür fiziksel, zihinsel, ruhsal, sosyal, işitme ve görme engelli grubuna hizmet veren eğitim, kültür, sağlık, turizm, teknoloji ve spor altyapısı kurmak. Sosyal dönüşüm ve üretime katılım projeleri uygulamak. Proje konularında ulusal ve uluslararası platformlarda araştırmalar yapmak, eğitim ve rehabilitasyon merkezleri kurmak. Kültür, sanat, eğitim, bilişim ve sağlık enstitüleri oluşturmak. Tatil kampları kurmak.

Diyabet, astım, epilepsi, kas ve eklem hastalıkları, genetik hastalıklar (Down sendromu, cücelik vb), otizm, şizofreni gibi doğuştan ya da sonradan oluşan kronik hastalık gruplarıyla ve tüm sosyal engellilik oluşturan farklı ihtiyaç gruplarına sağlık, eğitim, kültür, turizm ve spor altyapısı kurmak.

Dezavantajlı grupların güçlendirilmesi ve/veya kapasitelerinin geliştirilmesi, belirli hedef gruplarının istihdam edilebilirliklerinin arttırılması, iş yaratma ve girişimcilik konularında projeler geliştirmek ve uygulamak.

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

Spor, sanat ve kültür alanlarında ve düzeylerinde kadınların, yaşlıların, en gelli ve korunmaya muhtaç ve sosyal risk altındaki diğer bireylerin;

 

1. Yaşadıkları sorunların ve olası çözümlerin araştırılmasına yönelik çalışmalarda bulunmak,

2. Toplum Katılımı ile ilgili araştırmalar yapmak, projeler geliştirmek, uygulamak

3. Ulusal ve uluslararası eğitim programları geliştirmek ve uygulamak,

4. Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

5. Temel hak ve özgürlüklerinin kazanılması için faaliyetlerde bulunmak,

6. Toplum katılımını destekleyecek her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,

7. Türkiye’de ve dünyada spor, sanat, kültür konusunda çalışan sivil toplum örgütleri arasında etkin dayanışma ağları kurulmasına katkıda bulunmak,

8. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

9. Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

10. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,

11. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

12. Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

13. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak, ilgili federasyonlarla işbirliği yapmak,

14. Üyelerin ve kamuoyunun bilgilendirilmesi, üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, sportif ve sanatsal faaliyetler, yurtiçi ve yurtdışı gezi, şenlik

ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını

sağlamak,

15. Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak,

16. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek.

 

 

2019-2021 Stratejik Planımız hazırlandı  Oku

2019-2021 Eylem Planımız hazırlandı   Oku

Gönüllülük Eylem Planımız hazırlandı   Oku